Educație incluzivă

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2, Municipiul Ploiești are în structura sa şi departamentul de educaţie incluzivă. Printre atribuţiile centrului, una foarte importantă este şi cea de asigurare a serviciilor educaţionale de sprijin prin profesori de itineranți/de sprijin pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă din municipiu și județ.

Profesorii itineranţi/de sprijin îşi desfăşoară activitatea în şcolile integratoare din învăţământul de masă asigurând servicii de sprijin copiilor cu CES integraţi în şcolile de masă. Mai jos oferim câteva informaţii logistice:

  • 15 cadre didactice itinerante/de sprijin la CSEI Nr. 2, Ploiești
  • 43 de școli integratoare arondate CSEI Nr. 2, Ploiești
  • 225 de elevi cu CES care beneficiază de servicii educaţionale cu profesor de sprijin

 

Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile educaţionale de sprijin sunt:
a) copii/elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE;
b) copii/elevi cu certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE; certificatul de orientare şcolară şi profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învăţământ pentru care a fost orientat sau până la o noua reorientare şcolară şi profesională.
c) copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în situaţie de eşec şcolar sau în risc de abandon şcolar.
Categoria de la punctul c beneficiază de profesor de sprijin doar după ce copilul/elevul în dificultate a beneficiat de educaţie remedială realizată de cadrele didactice, consilierul şcolar, logopedul din şcoala integratoare iar după intervenţia acestora evoluţia sa este tot nefavorabilă.
Toţi copiii/elevii care au fost orientaţi şcolar către serviciile educaţionale de sprijin beneficiază de suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant şi de sprijin, în limita posturilor disponibile.

 

Enumerăm mai jos cele mai importante atribuţii ale profesorului itinerant si de sprijin:
a) colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ;
b) colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris copilul/elevul în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat;
c) elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;
d) realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
e) monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora;
f) realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice elevilor cu CES;
g) participă la unele lecţii care se desfăşoară în clasă;
h) participă la activităţile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;
i) desfăşoară activităţi de stimulare cognitivă individuală sau în grup;
j) realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat;
k) consiliază părinţii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia;
l) la cererea părinţilor/tutorilor şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăţi de învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.

Pe lângă atribuţiile de mai sus un rol important îi revine profesorului de sprijin în depistarea precoce a copiilor cu dificultăţi de învăţare şi de integrare. După depistare acesta se implică în evaluarea complexă a acestor copii/elevi fiind o interfaţă între şcoala integratoare şi serviciile de evaluare.
Rolul profesorului se amplifică mai ales în faza de întocmire a dosarelor copiilor/elevilor cu CES. Dosarele sunt pentru două categorii de servicii. Mai jos dăm lista completă cu documentele care alcătuiesc dosarul copilului/elevului în vederea asigurării de servicii educaţionale suplimentare:

 

I. Pentru copiii/elevii/tinerii cu CES neîncadraţi în grad de handicap, orientarea şcolară şi profesională se va realiza la propunerea/prin SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza următoarelor documente:
a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;
b) copie a actelor de identitate ale părinţilor/tutorelui legal instituit (copia sentinţei de divorţ – dacă este cazul);
c) copie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului (certificat de naştere/carte de identitate);
d) referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;
e) fişa de evaluare complexă, eliberată de specialişti calificaţi;
f) fişa psihopedagogică eliberată, de regulă, de unitatea de învăţământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul SEOSP al CJRAE/CMBRAE;
g) fişa privind traseul educaţional;
h) fişa medicală sintetică;
i) foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
j) ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională, dacă este cazul.

 

II. Pentru copiii/elevii/tinerii încadraţi în grad de handicap de către comisia pentru protecţia copilului din cadrul consiliului judeţean sunt necesare următoarele acte în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară şi profesională:
a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;
b) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap.
c) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/tutorelui legal instituit (acte de stare civilă, deces, copia sentinţei de divorţ – dacă este cazul);
d) copie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului (certificat de naştere/carte de identitate);
e) certificat medical cu timbru fiscal sau scrisoare medicală de la specialişti;
f) raportul şi recomandarea comisiei interne de expertiză complexă;
g) fişa psihopedagogică eliberată, de regulă, de unitatea de învăţământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul SEOSP al CJRAE/CMBRAE;
h) fişa privind traseul educaţional;
i) ancheta socială completată de primăria de domiciliu;
j) caracterizarea copilului/elevului realizată de educatoare/învăţător/diriginte;
k) adeverinţe de venit pentru părinţi (sau cupon de pensie, cupon şomaj, cupon pensie alimentară);
l) foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
m) fişa medicală sintetică

Copilul/Elevul cu CES integrat va fi monitorizat şi evaluat periodic de către comisia internă de expertiză complexă (CIEC) din unitatea de învăţământ special la care este încadrat profesorul itinerant şi de sprijin, care oferă serviciile de sprijin.

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult