CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Lista documentelor de interes public

I. Organizarea şi funcţionarea generală
1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de ME
2. Organigrama instituţiei
3. Programe şi strategii /Programe manageriale
4. Calendarul activităţilor educative
5. Rapoarte de activitate
6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat
II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată
1. Date privind cifra de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară
4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ special
5. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice
III. Curriculum
1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ
2. Structura anului şcolar în curs
3. Grafice semestriale/anuale de asistenta
4. Reglementări legale privind inscrierea copiilor/elevilor în CSEI 2, Ploiești
5. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
6. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice
7. Oferta de formare continuă a CCD
8. Reţeaua furnizorilor de formare
IV. Resurse umane
1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice
4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice
V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă
1. Resursele financiare ale CSEI 2, Ploiești
2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar
3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară
VI. Investiţii
9. Planuri şi programe de investiţii
10. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii
11. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor
VII. Secretariat
1. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate
În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:
‐ Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților
‐ Informaţii clasificate potrivit legii

Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume: reclamaţia se depune la secretariatul unitatii , în termen de 30 de zile.

Director,
Prof. Chițan Silvea